Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pureto

 • Definities
  • Klant: iedere bezoeker van de website of koper bij Pureto die een natuurlijk of een rechtspersoon is en al dan niet handelt voor zakelijke doeleinden.
  • Producten: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een of meerdere overeenkomsten.
  • Overeenkomst: elke afspraak of Overeenkomst tussen Pureto en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Pureto. Enige voorwaarden van de Klant of koper zijn niet van toepassing. Indien Pureto gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
  • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.Deze voorwaarden zijn ook vermeld op de website van Pureto.
 • Het Aanbod
  • Alle aanbiedingen van Pureto zijn vrijblijvend en Pureto behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  • Pureto is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie. Pureto heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen.
 • De Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • De Klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.
 • Herroepingsrecht
  • Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
 • Prijs
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom. In geval van laattijdige betaling door de Klant, is Pureto tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door Pureto gedragen kosten.
 • Conformiteit en Garantie
  • Pureto staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
  • Indien de Producten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.
  • Pureto is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. Pureto wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.
 • Overmacht

Pureto is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

 • Intellectueel Eigendom
  • Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website, de webshop, en de via Pureto aangeboden Producten berusten uitsluitend bij Pureto of haar licentiegevers.
  • Het is de Klant niet toegestaan om inhoud van de website, inclusief teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s of andere uitingen te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pureto of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
  • Het gebruik van de Producten van Pureto op een manier die inbreuk maakt op intellectuele rechten van derden is uitdrukkelijk verboden.
 • Gegevensbescherming
  • Pureto respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en zullen alleen gebruikt worden voor doeleinden die zijn aangegeven in het privacybeleid van Pureto.
  • Pureto treft passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • De Klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Voor verzoeken of vragen betreffende persoonsgegevens kan de Klant contact opnemen met Pureto.
 • Levering en Uitvoering
  • Pureto zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Pureto kenbaar heeft gemaakt.
 • Slotbepalingen
  • Pureto kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. De voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en Pureto.
  • Pureto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de Producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van Pureto voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.
  • De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.
  • Op de Overeenkomsten tussen Pureto en de Klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  • Geschillen tussen de Klant en Pureto over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Pureto te leveren of geleverde Producten en diensten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent.

 

 

Pureto BV
’t Lammeken 8
9200 Dendermonde
info@pureto.be
BE 1006.295.222